( دانلود گل ها و موقیعت های حساس هفته اول سری آ فصل 2012-2013 )


دانلود در ادامه مطلب

یوونتوس - پارما

ForMat: WMV | 1280×720 | JSC SPORT HD2 | RePorter: ArAbic

MeDiafire
( خلاصه نیمه اول )
MeDiafire
( خلاصه نیمه دوم )
MeDiafireبزودی...
میلان - سامپدوریا

ForMat: WMV | 1280×720 | JSC SPORT HD2 | RePorter: ArAbic

MeDiafire
( خلاصه نیمه اول )
MeDiafire
( خلاصه نیمه دوم )
MeDiafire

آاس روم - کاتانیا

ForMat: WMV | 1280×720 | JSC SPORT HD2 | RePorter: ArAbic

MeDiafire
( خلاصه نیمه اول )
MeDiafire
( خلاصه نیمه دوم )
MeDiafire

بزودی...
پسکارا -اینترمیلان

ForMat: WMV | 1280×720 | JSC SPORT HD2 | RePorter: ArAbic

MeDiafire
( خلاصه نیمه اول )
MeDiafire
( خلاصه نیمه دوم )
MeDiafireپسورد: derby.ir